Taoista.cz

Dokonalá prázdnota

Učení daojia spočívá v postupném zbavování se, uvolňování a rozvazování pout myšlenkových konceptů. Někdo na tom nevidí nic zvláštního. Jiní nedokážou pochopit, jak by jim zrovna tohle mohlo být nějak užitečné.

Člověk se totiž děsí prázdnoty. Mnoho lidí nesnese byť jen obyčejné ticho. Tak jej nejčastěji přehlušují zapnutou televizí (na kterou se ani nedívají, hlavně že to hraje nazdařbůh), poslechem hudby nebo bezduchým tlacháním. Potřebují pořád něco dělat, tak tráví většinu času hraním si se svým telefonem, chatováním na sociálních sítích nebo spřádají všelijaké plány (a pak je ani nerealizují). Plní své domovy věcmi, jediná skříň nebo polička nesmí zůstat prázdná. Neustále sledují své okolí a závidí sousedům jejich tučná konta a touží po plnějších, na zážitky bohatších, životech.

Taoismus učí, že náš život sice obsahuje plnost, ale svůj původ máme hledat v prázdnotě. Všechny věci přicházejí odnikud; a jakmile se jejich čas naplní, odcházejí nikam. Proto je prázdnota jejich pravým domovem. Lidé mají silný sklon hromadit a naplňovat (se), takže se jim snaha o dosažení prázdnoty může jevit poněkud zvláštně. Kdo však účelově vyhledává prázdnotu, ten zakouší vyrovnanost ducha údolí a tak znovu objevuje vlastní kořeny.

Mistr S', mistr Jü, mistr Li a mistr Laj spolu hovořili. „Komu je nicota hlavou, život zády a smrt zadkem, kdo pochopil, že smrt a život, bytí a nebytí jsou jedno tělo, tomu budu přítelem,“ pravil jeden z nich, všichni čtyři se na sebe podívali a rozesmáli se, protože nikomu z nich to nebylo proti mysli, a stali se přáteli.

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly

Prázdnotu můžeme zakusit buď při meditaci nebo (a to je mnou preferovaná varianta) v přítomném okamžiku. Ve stavu “flow” jsme totiž dokonalé prázdnotě nejblíže, jak je to jen možné. Proč je zrovna prázdnota pro taoistu důležitá? Tao se soustřeďuje v prázdném. Proto když se zbavíme všeho lpění, obav, předsudků a touhy po nedosažitelném, vyprázdníme tak svou mysl a bude to právě tao, co nás pak beze zbytku naplní. Ba co víc! Staneme se bezednou nádobou, kterou může tao volně plynout. Nemějme tedy strach a nepleťme si prázdnotu s mrtvou pustinou. Dokonalá prázdnota (duch údolí) nikdy neumírá. Je nevyčerpatelným zdrojem všech věcí pod nebem.

Nestaň se umrlým nositelem slávy, nestaň se domovem všelikých plánů, nestaň se sluhou činorodosti, nestaň se majitelem vědomostí. A cele se ztotožni s tím, co je nevyčerpatelné, a putuj tam, kde není po ničem ani stopy. Naplno užij vše, co ti dává nebe, a nerozhlížej se, co bys mohl ještě dosíci, - buď prázdný a nic víc! Neboť dokonalý člověk zachází se svým srdcem jako se zrcadlem, jež také za ničím nejde a ničemu nevychází vstříc, všechno v sobě odráží, nic v sobě nenechá. Neboť jen tak se dají překonávat věci, aniž se o ně zraňujeme!

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly